Pagina principaleGruppiConversazioniAltroStatistiche
Cerca nel Sito
Questo sito utilizza i cookies per fornire i nostri servizi, per migliorare le prestazioni, per analisi, e (per gli utenti che accedono senza fare login) per la pubblicità. Usando LibraryThing confermi di aver letto e capito le nostre condizioni di servizio e la politica sulla privacy. Il tuo uso del sito e dei servizi è soggetto a tali politiche e condizioni.

Risultati da Google Ricerca Libri

Fai clic su di un'immagine per andare a Google Ricerca Libri.

Sto caricando le informazioni...

The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation, A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (1996)

di Richard B. Hays

UtentiRecensioniPopolaritàMedia votiCitazioni
1,057418,202 (4.24)1
A leading expert in New Testament ethics discovers in the biblical witness a unified ethical vision -- centered in the themes of community, cross and new creation -- that has profound relevance in today′s world. Richard Hays shows how the New Testament provides moral guidance on the most troubling ethical issues of our time, including violence, divorce, homosexuality and abortion.… (altro)
Nessuno
Sto caricando le informazioni...

Iscriviti per consentire a LibraryThing di scoprire se ti piacerà questo libro.

Attualmente non vi sono conversazioni su questo libro.

» Vedi 1 citazione

Mostra 4 di 4
Best book on New Testament ethics which also includes some interaction with 20th century moral theologians and chapters applying his method to contentious issues today.
  ajgoddard | Jun 5, 2020 |
hfdst 14: 'Violence in Defense of Justice'
(22 juli, 2011, voorbereiding preek Matth 5,38-48)
Episcopale kerk in Washington, raam met tekst: 'Getuigenis voor de jongens van de parochie die dienden in de Grote Oorlog'. De kerk beweent en viert z'n doden?
Vraag: is het passend voor hen die de Goede Herder volgen, dodelijke wapens opnemen? Of breder: is het ooit Gods wil om geweld te gebruiken om gerechtigheid te doen geschieden? Het NT zegt nee, christelijk getuigenis meent 'ja'. Kun je Bonnhoeffer aanvoeren omdat hij meewerkte aan een plot om Hitler te vermoorden? Augustinus, Stad van God: geweld is toegestaan voor de bewaring van de orde.
Wat te denken van een christelijk protest tegen een concert van Ozzy Osbourne vanwege anti-christelijke waarden? Hoort dit ook niet bij de trek van de mens om de wil aan een ander op te leggen door geweld?
Andere voorbeelden hoe christenen geweld gesanctioneerd hebben:
-ethnische zuivering van Bosnische moslims bij christelijke Bosniers;
-Servische priesters die militairen zegenden toen die terugkwamen van moord-en=plunder acties;
-katholieke priester die voor de piloot de mis opdraagt die op punt stond naar Nagasaki te vliegen (blz 318-319).

Matth 5,38-48:
Uitleggers hebben vaak geprobeerd om de kracht van Jezus' woorden weg uit te leggen:
-het gaat hier om een ideale, eschatologische wereld;
-het gaat om een interim-ethiek omdat de wederkomst snel zou komen;
-deze woorden verbieden zelfverdediging, maar gaan niet in tegen het verdedigen van een onschuldige derde;
-deze woorden gaan alleen over ver-gevorderde christenen;
-deze woorden tonen ons hoe onmogelijk het is om Gods geboden te gehoorzamen.

Bergrede, hoe moeten we die begrijpen?
-dDit is Jezus' ontvouwing van het programma van het KvG - is dit een soort Follow-up van Mozes die vanaf de Berg Gods wet geeft?;
-het onderwijs is voor Jezus' discipelen, zij worden opgeroepen om
te leven volgens de standaard van Gods K in een zondige wereld;
-maar je ziet steeds dat tegenover het gezonde verstand wordt gezet hoe Gods zegen rust op hen die treuren, op hen die vrede stichten. De Bergrede toont de werkelijkheid op zo'n manier dat in Gods ogen de gewone orde van zaken op z'n kop staat;
-hoe verhoudt zich dit tot Jezus' wet?, de gerechtigheid waar Jezus toe oproept intensifeert en gaat uit boven de meest rigoreuze standaard van de Wetgeleerden;
-het gaat niet om een nieuwe morele code, maar om het karakter van een gemeenschap waarin boosheid overwonnen wordt door verzoening, waarin lust door discipline z'n gezonde plek houdt, het huwelijk wordt ge-eerd door trouw, en liefde voor de vijand haat vervangt.

Matth toont hier een countercultural community vrij van boosheid, en geweld. Het overstijgen van geweld door je vijand lief te hebben vormen de kern en het hoogtepunt van het onderwijs.
Het onderwijs van Jezus past in het geheel van Mattheus' evangelie: in 4,1-11 is het Jezus die geen macht wil over de koninkrijken van de aarde, in 16,21-23 / 17,22-23 / 20,17-19 zie je hoe Jezus vertelt dat hij zal leiden als iemand die vervolgd wordt om gerechtigheid, in Gethsemane zie je Jezus worstelen met zijn Vader, maar onderwerpt Hij zich. Yoder: de verleiding om de beker niet te drinken is hetzelfde als kiezen voor weerstand bieden met wapens. Een authentieke interpretatiev van Matth 5,39 is de arrestatie van Jezus. Daarna sterft Jezus, machteloos en bespot.
Als Jezus naar de hemel gaat, zijn zijn laatste woorden: 'Alle macht in hemel en op aarde is aan Mij gegeven, ga daarom heen, maak alle volken tot mijn discipelen...' Doel is: mensen trainen in de disciplines van Jezus.
Daarom is de Bergrede geen onmogelijk ideaal, het is een manier van leven bevolen door Jezus, Die alle macht in hemel en op aarde heeft. Hij woont in de gemeenschap.
Jezus wil niet de belangen verdedigen van de armen en ondedrukten in Palestina, door een opstand tegen de Romeinen te organiseren Hij preekt liefde en laat zich gevangen nemen.

In alle 6 anti-theses van Jezus intensifeert Hij de wet. De wet verbiedt moord, Jezus verbiedt zelfs boosheid, de wet verbiedt overspel, Jezus verbiedt lust.
In Deut 19,15-21 lees je over de straf voor valse getuige. Geen enkele barmhartigheid, de valse getuige moest de straf krijgen die de vals beschuldigde zou krijgen. Toon geen barmhartigheid is de boodschap. Jezus zegt: verzet je niet tegen iemand die je kwaad wil doen. De wwet zocht stabiliteit en recht, Jezus wil tot geweldloosheid aanmoedigen.
Het gaat er niet om dat de gemeenschap passief is, het gaat om daden van dienst. Door meer te doen dan wat de geweldenaar wil, getuigt de discipel van een andere werkelijkheid, waarin vrede, dienst, gulheid, boven zelfverdediging en persoonlijke rechten uitgaan. Het gaat dus niet om regels om acties te voorkomen, het gaat om het karakter van een vredevolle gemeenschap.
Door je vijand lief te hebben toon je het karakter van God/

De antitheses: 'Jullie hebben gehoord dat gezegd is...', vs 21, vs 27, vs 31, vs 33, vs 38 gaan terug op een OT-ische bron. Maar de laatste antothese, vs 43, heeft geen bron, alsof dat moest zijn: 'haat je vijanden'. Waar tegenover plaatst Matth vs 43? Wellicht op Psalm 139. Misschien eerder nog op de wijdverspreide formule: 'doe goed aan je vrienden, haat je vijanden'.
Volgende vraag: wat zijn de vijanden? Persoonlijke vijanden of naar militairen? Nee, het is niet nodig om vijanden te beperken tot een nader te identificeren groep vijanden.
Wat betekent: 'volmaakt', vs 48? Het refereert aan Lev 19,1-2: 'wees heilig want Ik ben heilig' en Deut 18,13: 'je zult volmaakt voor de Heer, je God zijn'. Het gaat erom dat de gemeenschap de heiligheid van God weerspiegelt door radicaal gehoorzaam te zijn.

Matth 5,38-48 onderwijst de norm van geweldloze liefde tot vijanden. De woorden: 'keer je andere wang toe' is meer dan een regel, het gaat om een houding van de discipel.

Wat te denken van Rom 13? Dat gaat over de regering/staat, dat hfdst is niet gericht op de gelovige.
Efez 6,10-20, de gemeente heeft niet te strijden tegen mensen maar tegen geestelijke krachten van de duisternis. De wapens zijn waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, verlossing en Gods Woord.
Hebr 10,32-34: plunderen verdragen met blijdschap i.p.v. met geweld te verzetten.
In Openb 12,11 wordt de gelovige opgeroepen de macht van het kwaad te overwinnen door het bloed van het Lam.

Heel het NT is consistent tegen geweld en een oproep aan de gemeente om het voorbeeld van Jezus te volgen en lijden te aanvaarden i.p.v. het te veroorzaken.

Wat te denken van Matth 10,34? Het zwaard in vs 34 staat voor de scheiding die er zal komen tussen hen die het goede nieuws verkondigen en hen die weigeren het te aanvaarden.

Mag een christen dienen in het leger als soldaat? Luc 3,14-15, soldaten vragen op Johannes de Dopers onderwijs' wat ze moeten doen. Het antwoord is niet dat ze uit het leger zouden moeten vertrekken.
Jezus verwondert zich over het geloof van een centurion, Matth 8,5-13. Een andere centurion is de eerste die Jezus als Heer erkent,Marc 15,39.
Cornelius is de eerste bekeerling in Handelingen, 10,1-11,18.

Dus?, participeren in het leger werd niet gezien als sowieso zondig. Het is ook zo dat de evangelie-en laten zien dat ook soldaten bereikt en geraakt worden door het evangelie. Ze dienen als voorbeelden van hoe het evangelie mensen kan raken, soms in tegenstelling tot hen die God al lang mogen kennen, Matth 21,31.
Er staat geen enkel verbod of afraden in het NT op een taak in het leger, staat dat niet itt de lijn die we zagen, van vrede-stichten?

Het Oude Testament, en heilige oorlog: er staan teksten in het OT die Israel oproepen om vijanden te vermoorden, Num 31. Deut 20,10-18, er mag niemand blijven leven. Zie ook 1 Sam 15,3, het feit dat Saul niet gehoorzaamt, wordt gezien als ongehoorzaamheid. Samuel moet dan Agag voor het altaar aan stukken hakken. In de traditie zijn dit soort teksten gebruikt om kruistochten tegen bijv. moslimgelovigen te houden.
  gerwin | Jul 22, 2011 |
A massive amazing look at the New Testament and how it relates to created a set of morals or ethics. In the first main section Hays tackles different books/authors to try and get some sort of consensus in the approach from them. In approaching in this manner there are some illuminating discoveries made from the different books which help us see similarities and differences in their respective approaches to handling ethics. After giving a thorough response to each he spends a chapter each on several hot issues among Christians. I really appreciated these chapters because it finally brought together all the work from the main portion of the book and should how they can directly apply to modern ethics. Also because of all the work he did to try and really understand what the authors said the handling of the different issues was done with grace rather than just emotions. Really an excellent book that I'll definitely be coming back to in the future. ( )
1 vota jd234512 | Mar 23, 2011 |
The best "New Testament" ethics book I am aware of. Simply great! ( )
1 vota jesposito | Aug 7, 2007 |
Mostra 4 di 4
nessuna recensione | aggiungi una recensione

Premi e riconoscimenti

Elenchi di rilievo

Devi effettuare l'accesso per contribuire alle Informazioni generali.
Per maggiori spiegazioni, vedi la pagina di aiuto delle informazioni generali.
Titolo canonico
Titolo originale
Titoli alternativi
Data della prima edizione
Personaggi
Luoghi significativi
Eventi significativi
Film correlati
Premi e riconoscimenti
Dati dalle informazioni generali inglesi. Modifica per tradurlo nella tua lingua.
Epigrafe
Dedica
Incipit
Citazioni
Ultime parole
Nota di disambiguazione
Redattore editoriale
Elogi
Lingua originale
DDC/MDS Canonico
LCC canonico

Risorse esterne che parlano di questo libro

Wikipedia in inglese (1)

A leading expert in New Testament ethics discovers in the biblical witness a unified ethical vision -- centered in the themes of community, cross and new creation -- that has profound relevance in today′s world. Richard Hays shows how the New Testament provides moral guidance on the most troubling ethical issues of our time, including violence, divorce, homosexuality and abortion.

Non sono state trovate descrizioni di biblioteche

Descrizione del libro
Riassunto haiku

Copertine popolari

Link rapidi

Voto

Media: (4.24)
0.5
1
1.5
2
2.5 1
3 11
3.5 1
4 17
4.5 2
5 26

Sei tu?

Diventa un autore di LibraryThing.

 

A proposito di | Contatto | LibraryThing.com | Privacy/Condizioni d'uso | Guida/FAQ | Blog | Negozio | APIs | TinyCat | Biblioteche di personaggi celebri | Recensori in anteprima | Informazioni generali | 194,689,908 libri! | Barra superiore: Sempre visibile